THẨM TRA

GENERAL TRANSPORTATION

Thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự án, đầu tư xây dựng dự án, thiết kế nhà máy, tư vấn thiết kế, lập dự án đầu tư xây dựng, thiet ke nha may gmp, iso, TGP GROUP

TGP cung cấp Dịch vụ thẩm tra – Thẩm tra thiết kế là một công đoạn quan trọng trong tiến trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đã được nhà nước quy định rất cụ thể trong các Thông tư, Nghị định, Luật liên quan đến quy trình quản lý chất lượng xây dựng tại Việt Nam. Qua những kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tư vấn thẩm tra thiết kế tại Việt Nam, chúng tôi xác định công tác thẩm tra được thực hiện tốt sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho việc quản lý và điều hành dự án.

TGP Phân Tích và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư được cung cấp chuyên sâu về quy trình, các bước cần thiết để thiết lập dự án đầu tư, phân tích tài chính, phân tích các rủi ro, phân tích ảnh hưởng của dự án,… từ đó giúp nhà đầu tư chọn lựa phương án đầu tư hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và không gây lãng phí vốn đầu tư.

Thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự án, đầu tư xây dựng dự án, thiết kế nhà máy, tư vấn thiết kế, lập dự án đầu tư xây dựng, thiet ke nha may gmp, iso, TGP GROUP

1. Dự án đầu tư

 • Quá trình hình thành và triển khai một dự án đầu tư
 • Trình tự tiến hành soạn thảo dự án đầu tư
 • Các nội dung chủ yếu của một dự án đầu tư
 • Vai trò đầu tư đối với sự phát triển kinh tế, xã hội.

2. Sản phẩm và môi trường đầu tư: Khuôn khổ luật pháp, môi trường vĩ mô, thị trường sản phẩm của dự án, môi trường vi mô, bối cảnh cạnh tranh và các biện pháp cạnh tranh cho các sản phẩm của dự án.
3. Các vấn đề kỹ thuật và nguồn lực: lựa chọn công nghệ, thiết bị, phương án xây dựng, bộ máy quản lý, đảm bảo nguồn nhân lực – vật lực – tài lực.
4. Phân tích hiệu quả kinh tế: Giá trị gia tăng, khả năng tạo công ăn việc làm, suất đầu tư của dự án, đóng góp vào ngân sách nhà nước – địa phương, điều chỉnh cơ cấu kinh tế.
5. Phân tích ảnh hưởng của dự án đối với môi trường, xã hội: nước thải, hệ sinh thái.
6. Phân tích tài chính: xây dựng dòng tiền của dự án, các quan điểm phân tích dự án đầu tư, giá trị thời gian của tiền, các phương pháp đánh giá và so sánh dự án đầu tư, quy mô và thời điểm đầu tư, phân tích dự án sau thuế, vốn và nguồn vốn, chi phí sử dụng vốn bình quân, lựa chọn các dự án đầu tư.
7. Phân tích rủi ro: các phương pháp phân tích rủi ro, phân tích độ nhạy, tình huống, giới thiệu phần mềm, các ứng dụng thực hành trên Excel, dự báo giá cả trong phân tích dự án v.v..

Thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự án, đầu tư xây dựng dự án, thiết kế nhà máy, tư vấn thiết kế, lập dự án đầu tư xây dựng, thiet ke nha may gmp, iso, TGP GROUP

HẠNG MỤC THẨM TRA DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI

a. Thẩm tra tổng mức đầu tư của dự án

Kiểm tra sự phù hợp của phương pháp xác định tổng mức đầu tư  với đặc điểm, tính chất kỹ thuật và yêu cầu công nghệ của dự án;

 • Kiểm tra tính đầy đủ hợp lý và phù hợp với yêu cầu thực tế thị trường của các khoản mục chi phí trong Tổng mức đầu tư;
 • Kiểm tra các tính toàn về hiệu quả đầu tư xây dựng công trình, các yếu tố rủi ro, phương án tài chính, phương án hoàn trả vốn.

b. Thẩm tra dự toán xây dựng công trình

Kiểm tra sự phù hợp về khối lượng chủ yếu so với khối lượng thiết kế;

 • Kiểm tra sự vận dụng phù hợp về định mức, đơn giá;
 • Kiểm tra sự vận dụng phù hợp về các quy định hiện hành của Nhà nước đối với công tác lập dự toán.

c. Thẩm tra quyết toán xây lắp công trình/ hạng mục

Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng quyết toán chủ yếu với khối lượng trong hồ sơ bản vẽ hoàn công;

 • Về đơn giá: Kiểm tra sự phù hợp của các đơn giá xây dựng công trình theo quy định trong hợp đồng thi công xây lắp;
 • Xác định giá trị quyết toán xây lắp công trình/ hạng mục.

 

d. Thẩm tra định mức dự toán xây dựng công trình

Sự phù hợp về các yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công của từng loại công tác cần xây dựng định mức dự toán;

 • Kiểm tra sự đầy đủ của các thành phần công việc;
 • Kiểm tra phương pháp tính toán để xác định hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công;
 • Lập các chi tiết định mức.

Thẩm tra thiết kế là một công đoạn quan trọng trong tiến trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, góp phần đảm bảo chất lượng của đồ án thiết kế, khắc phục các sai sót có thể có của tư vấn thiết kế, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, làm tăng mức độ tin cậy của đồ án thiết kế.

Not sure which solution fits you business needs?